Tilskud & Lovgivning

 

VAN WEEZEL

 

 

OPTOMETRI

Tilskud til optik

 

Hvis der ydes offentligt tilskud til optiske hjælpemidler, hjælper vi med ansøgning i kommunen.

 

Faglige ydelser og optik leveres efter kommunernes prisaftale, der sikrer mindst egenbetaling i sager, hvor tilskud ydes efter

Servicelovens §112.

I tilfælde af egenbetaling informeres om denne inden optikken fremstilles.

 

Van Weezel Optometri yder altid grundig rådgivning i tilskudsregler og økonomi samt ansøger i kommunen på vegne af kunden.

 

Se nedenfor vedrørende regler for tilskud til optiske hjælpemidler

 

Lovgivning § 112 Optiske hjælpemidler

 

 

Hjemmel for støtte til optiske hjælpemidler

 

Bekendtgørelse af lov om social service LBK nr. 810 af 19/7 2012.

 

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 743 af 27/6 2011 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (Hjælpemiddelbekendtgørelsen).

 

Socialministeriets vejledning nr. 7 af 15/2 2011 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til Serviceloven).

 

Der henvises i øvrigt til den sociale lovgivning, hvortil der findes opdaterede henvisninger på Socialministeriets hjemmeside http://www.sm.dk/.

 

I henhold til Hjælpemiddelbekendtgørelsen §15, stk. 3 er det en forudsætning for støtte til briller og kontaktlinser, at ansøgeren har en medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse eller et varigt synshandicap (med synsstyrke på 6/18 (0,3) eller derunder).

 

Endvidere bestemmer §15 stk. 3 i Hjælpemiddelbekendtgørelsen, at briller og kontaktlinser samt andre optiske synshjælpemidler kan udleveres direkte af Øjenklinikken efter henvisning fra speciallæger i øjensygdomme, øjenafdelinger samt kommunale konsulenter eller synscentraler.

 

Indenrigs- og Socialministeriet (nu Socialministeriet) fastsætter betalingen for synshjælpemidler, der udleveres af Øjenklinikken, jf. Vejledning nr. 81 af 12/11 2012 om regulering pr. 1/1 2013 af satser på Indenrigs- og Socialministeriets område.

 

Støtte til svagsynsoptik

•Svagsynsoptik (specielle optiske hjælpemidler) er primært optik med forstørrende virkning: lupper, lupbriller, kikkerter, kikkertbriller samt kombinationer heraf.

•Behov for svagsynsoptik opstår i almindelighed ved varigt synshandicap med synsstyrker på 6/18 (0,3) eller derunder.

•Forstørrelsen eller styrken fremgår af specifikationen på det ansøgte hjælpemiddel og udtrykkes enten ved dioptriværdien (D) eller som x (gange).

•Hvis forskellen (additionen) mellem personens afstands- og læsestyrke er mindst 4 dioptrier, kan hjælp ydes som lupbrille.

 

Hjælp til lupbriller, kikkertbriller og medicinske filterglas omfatter også brillestel og eventuelt matglas eller balanceglas.

 

Støtte til briller og kontaktlinser

 

Begrebet medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse blev indført for at kompensere en lille gruppe personer med øjenlidelser, som ofte har behov for særlig udgiftskrævende specialbriller og specialkontaktlinser, og som forudsætter en høj grad af specialoptisk fagkundskab ved udmåling og tilpasning.

 

Nedenfor er beskrevet forhold, hvor tilskud kan ydes til optiske hjælpemidler.

For en mere uddybende beskrivelse og illustrationer henvises til følgende link på Righshospitalet Glostrup hjemmeside for afdelingen Kennedy Centret

 

www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hovedorto/oejenklinikken/optik/Sider/medicinsk-optisk-defineret-varig-oejenlidelse.aspx

 

 

1.Uregelmæssig hornhinde (irregulær astigmatisme) ved fx keratokonus, hornhindear m.v.

        

 

2.Defekter i regnbuehinden, fx aniridi, kolobom, albinisme, samt følger efter fx skader eller operation

        

 

3.Løs øjenlinse (ektopi), følger efter operation i barnealderen for grå stær (afaki)

        

 

4.Smertende øjenlidelser, fx blærer på hornhinden (keratitis bullosa) eller øjekronisk hornhindesår

        

 

5.Stærkt skæmmende øjenlidelser

      

 

6.Sygdomsbetinget dobbeltsyn uden mulighed for operativ korrektion

        

 

7.Sygdomsbetinget lysoverfølsomhed ved øjenlidelser i nethinden eller brydende medier.

        

        

8.Ekstreme optiske synsfejl karakteriseret ved at etableringen af forbedret synsfunktion kun kan opnås med specialfremstillede

    brilleglas eller kontaktlinser

        

 

9.Børn og unge registreret i synsregisteret ved Øjenklinikken Kennedy Centret.

        

 

10.Afaki kombineret med synsfeltsdefekter efter indstilling fra Øjenklinikken Kennedy Centret

      

 

11.Myopi større end eller lig med -7 kombineret med kikkertssynsfelt på 10 grader eller derunder

        

 

12.Hængende øjenlåg (ptose)

        

 

13.Hypermetrop > +7 i højst brydende plan til børn indtil 10 år

        

 

14.Andre medicinsk-optisk definerede, varige øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad efter indstilling fra Øjenklinikken Kennedy Centret.